romeinselimes

naar de publiekssite

romeinselimes.nl

Romeinse Limes: terreinen in beeld

Op grond van de OUV is in 2016 advies uitgebracht welke terreinen in Nederland eventueel in aanmerking komen voor de nominatie. Het gaat daarbij niet om een aaneengesloten gebied, maar om een verzameling losse terreinen verspreid over Nederland.

In totaal worden in Nederland 23 terreinen verspreid over 15 gemeenten benoemd die mogelijk in aanmerking komen voor een voordracht. Het gaat onder andere om archeologische vindplaatsen van forten, de limesweg, wachttorens en waterwerken. Het advies is opgesteld door specialisten van de Universiteit Nijmegen en Leiden.

Het advies is gebaseerd op basis van de wetenschappelijke kenmerken van de terreinen, rekening houdend met de criteria van UNESCO en de aspecten Integriteit en Authenticiteit. Er is nog geen rekening gehouden met de factoren draagvlak, mogelijkheid tot instandhouding en beheersbaarheid. Deze aspecten zijn wel van belang voor de uiteindelijke nominatie. Het vormt een van de drie pijlers om in aanmerking te komen voor de toekenning van de UNESCO Werelderfgoedstatus.

Om te komen tot een onderbouwd advies voor de selectie en begrenzing die tevens kan rekenen op draagvlak voor instandhouding en die beheersbaar is, is het advies van de Universiteiten Leiden en Nijmegen besproken met nationale en internationale partners, waaronder gemeenten en vertegenwoordigers van andere Europese Limes landen. Op basis hiervan wordt nu gewerkt aan een voorstel voor de uiteindelijke begrenzing. Dit voorstel zal naar verwachting eind 2017 gereed zijn.