Ga naar inhoud

Beheer van het erfgoed

Om te zorgen dat de unieke en uitzonderlijke archeologische waarde van het Werelderfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties, hebben de bij de Limes betrokken organisaties afspraken gemaakt over hoe en door wie het Werelderfgoed beheerd wordt. Deze afspraken zijn op internationaal niveau vastgelegd in het Managementplan van de Neder-Germaanse Limes. Dit plan heeft betrekking op de periode 2021-2027.

Daarnaast worden er in 2022 voor alle 19 individuele sites die deel uitmaken van het Werelderfgoed zogenaamde individuele managementplannen opgesteld. Dat zijn documenten waarin per site wordt vastgelegd welke resten van de Limes er aanwezig zijn, hoe we die beter beleefbaar willen maken en wat er mogelijk is. De gemeenten coördineren dit en werken daarbij waar nodig ook samen met lokale belangenorganisaties. Deze plannen zullen ook te vinden zijn op deze website.

Aanspreekpunt voor eigenaren, bewoners en andere betrokkenen
Voor plannen van eigenaren, bewoners en ander betrokkenen bij de Limes zijn de gemeente en de provincie het eerste aanspreekpunt. Deze organisaties kunnen een eerste inschatting maken of het idee of plan past binnen de kaders van het Werelderfgoed, of  nog beter, hoe het aan de beleving kan bijdragen.

Samenwerking
Op nationaal niveau wordt de Limes beheerd door een samenwerking van de drie provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Zij doen dit onder de naam Nederlandse Limes Samenwerking (NLS). Het coördinatiepunt daarvan is gevestigd in de provincie Utrecht. De provincies werken hierbij samen met het Rijk en gemeenten. Hoe ze dit doen wordt jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.

Op het gebied van publieksbereik werken de provincies nauw samen met de drie erfgoedhuizen, verenigd in Romeinse Limes Nederland. Zij verzorgen een deel van de communicatie, ontwikkelen communicatie- en educatiemateriaal en zijn ook aanspreekpunt voor een groot aantal partijen. Ook wordt samengewerkt met de Stichting Liniebreed Ondernemen op het gebied van marketing en ondernemerschap.

Internationaal
Omdat de Werelderfgoedsite Neder-Germaanse Limes niet alleen in Nederland ligt, maar ook in Duitsland, is er overleg op transnationaal niveau. Er is een internationale werkgroep met vertegenwoordigers uit beide landen. Het voorzitterschap en secretariaat van deze werkgroep wisselt per jaar en is in 2022 in handen van de Nederlandse Limes Samenwerking. Naast een internationale werkgroep is er ook een Intergouvernementeel comité met formele vertegenwoordigers van Duitsland en Nederland. Dit komt alleen bijeen als daar aanleiding toe is.

Tot slot wordt er ook op het niveau van de gehele Limes, ‘Frontiers of the Roman Empire’, samengewerkt. Er is een onafhankelijk adviesorgaan – de ‘Bratislava Group’. En er is een overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende ingeschreven en toekomstige Werelderfgoedsites.

Voor vragen kunt u terecht bij de Nederlandse Limes Samenwerking.